Twaalf Aanbevolen Richtlijnen voor het omgaan met publiciteit en de media – voor gebruik op alle niveaus van de S.L.A.A.-gemeenschap

Vertaling 2004

 1. Wij proberen onnodige aandacht van de publieke media voor S.L.A.A. als geheel te vermijden.

 2. S.L.A.A. heeft geen mening over aangelegenheden buiten S.L.A.A.; daarom mag de naam van S.L.A.A. nooit in een publiek meningsverschil worden betrokken.

 3. Ons voorlichtingsbeleid is meer gebaseerd op aantrekkingskracht dan op promotie. (Wij zoeken de publiciteit niet.)

 4. Iedere eenzijdige actie van enig S.L.A.A.-lid op eigen initiatief om S.L.A.A. in de publiciteit te brengen wordt uitdrukkelijk afgeraden.

 5. De beslissing of het gepast is om een gelegenheid die zich op het gebied van publiciteit voordoet te omarmen dan wel af te wijzen, dient altijd te worden genomen op basis van het groepsgeweten. Wanneer wordt ingegaan op zo’n gelegenheid, zal de manier waarop dit gebeurt ook in de geest dienen te zijn van deze richtlijnen.

 6. Alle aanbiedingen voor media-aandacht of publiciteit die S.L.A.A. worden aangereikt met inachtneming van een tijdslimiet die het – om aan het verzoek te voldoen – noodzakelijk maakt om het vereiste groepsgeweten te omzeilen of het traject te bekorten en hiermee een beslissing over het aanbod te forceren, moet worden afgeslagen.

 7. Aanbiedingen voor het maken van publiciteit waarop wordt ingegaan dienen altijd te worden ondernomen door minstens twee nuchtere S.L.A.A.-leden. Deelnemende S.L.A.A.-leden moeten duidelijk maken dat zij slechts voor zichzelf spreken, en niet voor de S.L.A.A. als geheel. Geen enkel S.L.A.A.-lid mag ooit in de positie komen waarin de schijn gewekt kan worden dat hij of zij spreekt namens S.L.A.A. als geheel.

 8. Ieder S.L.A.A.-lid dat is betrokken bij het ingaan op publiciteits- of media-aanbiedingen moet voor dit doel gebruikmaken van een voornaam als pseudoniem. Visuele anonimiteit wordt sterk aangeraden als het gaat om optredens voor tv, film of video. We moeten altijd persoonlijke anonimiteit bewaren op het vlak van pers, radio, tv, film en andere publieke media.

 9. Wij vermijden het om deel te nemen aan openbare debatten, studiebijeenkomsten of andere mediagebeurtenissen waarbij er enige kans lijkt te bestaan dat S.L.A.A. het moet opnemen tegen vijandige of tegengestelde gezichtspunten of zegslieden die andere belangen of doelstellingen vertegenwoordigen.

 10. Het geëigende niveau van het groepsgeweten dat geraadpleegd moet worden inzake media of publiciteit wordt bepaald door het geografische gebied dat door de op handen zijnde publicatie wordt geraakt dan wel beïnvloed. Publicitaire aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op S.L.A.A. als geheel dienen overlegd te worden met het ‘groepsgeweten’ van de organisatie die optreedt voor de S.L.A.A.-groep als geheel. Binnen elke S.L.A.A.-groep kan – indien gewenst – een pr-commissie worden benoemd die direct verantwoording is verschuldigd aan het groepsgeweten dat het heeft aangesteld, om te dienen als een beslissingsorgaan voor de groep aangaande media- en publiciteitsaanbiedingen op elk betreffend niveau van S.L.A.A.-dienstverlening.

 11. Elke media- of publiciteitsaangelegenheid die S.L.A.A. als geheel kan schaden, moet worden voorgelegd aan de beslissing van het ‘groepsgeweten’ op het gemeenschapsbrede niveau van S.L.A.A, p/a het Bestuur.

 12. Het wordt aanbevolen om elke beslissing op het gebied van de media en de publiciteit vooraf te laten gaan door een minuut stilte om op die manier ruimte te maken waardoor de God-aanwezigheid achter S.L.A.A. zich voelbaar kan maken en op die manier kan helpen om te verzekeren dat de beslissingen gebaseerd op het groepsgeweten een werkelijke weerspiegeling zijn van het plan van deze Macht voor S.L.A.A.


Uit de folder ‘Twelve Recommended Guidelines for Dealing with Media/Public Relations Opportunities’. Copyright © 1985, 2003 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc., 1550 NE Loop 410, Ste 118, San Antonio, TX 78209, Verenigde Staten. Alle rechten voorbehouden. Toestemming voor publicatie aangevraagd 10531011.