De Twaalf Concepten voor werelddienst van S.L.A.A.*

Dit zijn de Twaalf Concepten van de Anonieme Seks- en Liefdeverslaafden (S.L.A.A.):

 

 1. De uiteindelijke verantwoordelijkheid en het hoogste gezag voor de S.L.A.A.-werelddiensten liggen altijd bij het gemeenschappelijk geweten van onze gehele gemeenschap.
 2. De Jaarlijkse Zakelijke Conferentie is gedelegeerd als de stem en het geweten van onze wereldwijde diensten en van S.L.A.A. als geheel.
 3. Om effectief leiderschap te creëren heeft elk onderdeel van S.L.A.A. – de Conferentie, Dagelijks Bestuur , stafpersoneel en comités – het “Beslissingsrecht”.
 4. Het “Deelnemingsrecht” wordt gehandhaafd door leden van de gemeenschap een stem te geven op het niveau waar ze gezien worden als vertrouwde dienaren.
 5. Het “Recht op beroep” verzekert ons ervan dat de mening van minderheden gehoord wordt en persoonlijke grieven zorgvuldig in overweging genomen worden.
 6. De Conferentie erkent dat het belangrijkste initiatief en de actieve verantwoordelijkheid voor de meeste werelddiensten moet liggen bij de beheerders van de Conferentie die samen het Dagelijks Bestuur vormen.
 7. De statuten en verordeningen van de gemeenschap zijn wettelijke instrumenten, waar-door de beheerders de macht hebben om de werelddiensten te leiden en te besturen. Al-hoe¬wel het Conferentiecharter een wettelijk document is, steunt het op de tradities en op de geldelijke middelen van S.L.A.A. om doelmatig te zijn.
 8. De beheerders zijn de belangrijkste ontwerpers van en toezichthouders op het algemene beleid en de financiën. Zij houden als bewakers zicht op de los opgezette of doorlopende actieve diensten inclusief het stafpersoneel dat ze mogen aanstellen.
 9. Goede dienstleiders, met daarbij een verantwoorde en passende methode om ze te kiezen, zijn op alle niveaus onmisbaar voor ons toekomstig functioneren en onze veiligheid. Het belang¬rijkste werelddienstleiderschap moet liggen bij de beheerders, leden van de Confe¬rentie die optreden als het Dagelijks Bestuur.
 10. Iedere verantwoordelijkheid voor een dienst moet in overeenstemming zijn met een even groot dienstgezag: de reikwijdte van het gezag moet altijd duidelijk bepaald worden door de traditie, door een beslissing, door een specifieke taakbeschrijving of door een toepasselijke charter of verordening.
 11. De beheerders moeten worden bijgestaan worden door de best mogelijke comités, stafleden en raadgevers. Hun samenstelling, kwalificaties, wijze van aanstelling, het rotatiesysteem en hun rechten en plichten worden altijd met serieuze aandacht bekeken.
 12. De Jaarlijkse Zakelijke Conferentie zal de geest van de S.L.A.A.-traditie in acht nemen:

a. Zij draagt er zorg voor dat de Conferentie nooit de zetel van gevaarlijke rijkdom of macht kan worden;
b. Haar voorzichtige financiële beginsel is dat er voldoende werkkapitaal plus voldoen-de reserves zijn;
c. Geen enkel conferentielid zal ooit met onbepaald gezag over anderen bekleed worden;
d. Alle belangrijke beslissingen zullen genomen worden na overleg, stemming en, zo mogelijk, grotendeels unaniem;
e. Haar daden zullen nooit een persoonlijke bestraffing zijn of een aansporing tot een openbaar meningsverschil;
f. Zij zal nooit optreden als het bestuur van S.L.A.A., en zij zal, net zoals de gemeen-schap die zij dient, in denken en doen altijd democratisch blijven.

*©2015 The Augustine Fellowship, Sex and Love Addicts Anonymous, Fellowship-Wide Services, Inc. Alle rechten voorbe-houden. De Twaalf Concepten van Alcoholic Anonymous zijn in aangepaste vorm overgenomen met toestemming van Alcoholics Anonymous World Services, Inc. (“AAWS”). De toestemming om de Twaalf Concepten aan te passen betekent niet dat Alcoholics Anonymous geaffilieerd is met dit programma. A.A. is uitsluitend een programma om te herstellen van alcoholisme; gebruik van de Twaalf Concepten in verband met programma’s en activiteiten die het model van A.A. gebruiken, maar zich richten op andere problemen, of die buiten de context van A.A. toegepast worden, brengt daarin geen verandering.

[1] Annual Business Conference georganiseerd door S.L.A.A. Fellowship-Wide Services, Inc.
[1] Board of Trustees van S.L.A.A. F.W.S.
[1] By-Laws